Válasszon nyelvet:

Vitalion Klub Hivatalos oldala a FACEBOOKON . YOUTUBE | LETÖLTÉSEK . Képzések

   Menü


Működési szabályzat

1.1 A HRI Vitalion Pontgyűjtő Klub (a továbbiakban Klub – székhelye: 1133 Budapest, Bessenyei u. 14. I. em. 1., vezetője: a HRI Klub Magyarország Kft. tulajdonosa) alapítója és működtetője a HRI Klub Magyarország Kft. (székhely: 1133 Budapest, Bessenyei u. 14. I. em. 1., a továbbiakban Kft.). A jelen működési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Klub működését, valamint a klubtagsági viszony létesítésének és megszűnésének, továbbá a Klubtag és a Klub együttműködésének – beleértve a viszonteladói tevékenység – feltételeit.


1.2 A Kft. az általa forgalmazott készítményeket a mindenkor érvényes marketing tervben meghatározott kedvezménnyel értékesíti a Klubtagok részére. A termékek HRI márkajelzés alatt kerülnek forgalomba (a továbbiakban HRI termékek). A termékekről részletes ismertető a Klub székhelyén, valamint a www.vitalion.hu internetes oldalon tekinthető meg a regisztrált klubtagok részére.


1.3 A Klubtagok a Kft. termékeit és a Klub tagsági lehetőséget ajánlhatják másoknak, akik – a Klubhoz csatlakozva – maguk is vásárolhatnak a forgalmazott termékekből. A Klubtagok vásárlásaik és az általuk ajánlott tagok, illetve tagok csoportjának vásárlásai után – pontokra jogosultak. A Klubtagok az összegyűjtött pontokat a külön megállapodás szerint használhatják fel. A Szabályzat a jelentkezési lap elválaszthatatlan részét képezi.


2. A Szabályzat előírásai és módosítása


2.1 A Kft. kizárólagosan jogosult a Szabályzat meghatározására, módosítására és a Klub működtetésére.


2.2 A Szabályzat módosítása a www.vitalion.hu internetes oldalán, valamint a Klub hírlevelében történő megjelenést követő 8. napon lép érvénybe.


2.3 A Klubtag köteles tájékozódni a Szabályzatban történt módosításokról az adott módosítás érvénybe lépését megelőzően. A módosítás érvényessége időpontjától kezdve a módosítás minden Klubtagra érvényes. A Klubtag köteles a módosított Szabályzatnak megfelelően folytatni tevékenységét anélkül, hogy erre vonatkozóan külön értesítést kapna a Kft.-től.


2.4 A Szabályzat módosításában foglaltakat a Klubtag által kifejezetten elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Klubtag a Kft. mindenkori vezető tisztségviselője felé írásban ellenkező értelmű nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a Szabályzatban foglaltakat a Klubtag nem fogadja el, tagsága a módosítás érvénybe lépésével automatikusan megszűnik.


2.5 Abban az esetben, ha a Szabályzat bármely pontja és ezáltal annak alkalmazása esetlegesen jogszabályba ütközik, úgy ez nem érinti a Szabályzat egészének, illetve többi pontjának érvényességét.


3. A Klubtaggá válás feltételei


3.1 A Klub tagjává az a személy válik, aki a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva eljuttatja a Klub (1133 Budapest, Bessenyei u. 14. I. em. 1.) székhelyére, illetve a www.vitalion.hu weboldalon keresztül új tagként regisztrál, és belépésekor egy darab HRI étrend-kiegészítő terméket a Kft.-től megvásárol. A Klubba történő belépéssel (jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával) a Klubtag elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Szabályzatban írtakat. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről a Klubtag és Klub között létrejött külön megállapodás rendelkezik.


3.2 A belépő személyt a Klub Klubtagként regisztrálja, amennyiben az a belépéskor egy vagy több HRI terméket vásárol.


3.3 Amennyiben a Klubtag belépéskor öt (vagy több) HRI terméket vásárol a Kft.-től, kérheti, hogy Üzletépítő minőségben kerüljön regisztrálásra a Klub által.


3.4 A jelentkezési lap elfogadásának visszaigazolásával egyidejűleg a Klub regisztrációs számot ad a Klubtagnak. A továbbiakban a regisztrációs szám szolgál a Klubtag azonosításra.


3.5 Aktív és passzív tagság:
A klubtagság mindaddig aktív (aktív Klubtag) marad, amíg a Klubtag havi rendszerességgel legalább egy HRI terméket megvásárol. Amennyiben ez nem történik meg, az érintett személy a Klub passzív klubtagjává válik, mindaddig, amíg ismét nem vásárol legalább egy HRI terméket. Ha a klubtag egy évig nem vásárol egyetlen HRI terméket sem, tagsága törlésre kerül. Amennyiben valaki ezt követően ismét klubtaggá kíván válni, a 3.1 pontban foglaltakat kell alkalmazni.


4. Adatváltozás bejelentése


4.1 A jelentkezési lapon feltüntetett adatok változását – a változástól számított 8 napon belül – a Klubtag köteles a Kft. tulajdonosával, mint Klubvezetővel írásban közölni. Ennek elmulasztásából eredő hibák és károk miatt a Klub és a Kft. nem vállal felelősséget.


5. Személyes adatok kezelése


5.1 A Klubtag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával hozzájárul a megadott személyes adatainak kezeléséhez, tárolásához és azoknak az 5.4 pont szerint a klubtagtársak rendelkezésére bocsátásához. Az adatokat a Kft. az adatvédelemről szóló mindenkor hatályos jogszabályok szerint, a célhoz kötöttség elvének megfelelően kezeli


5.2 A Kft. a tagok személyes adatait klubtagsági viszonyuk fennállása alatt tárolja és ezeket a Klubtag hozzájárulása nélkül – az e fejezetben foglaltak kivételével – harmadik személynek nem adja ki.


5.3 A Klubtag bármikor jogosult adatokat kapni saját forgalmazásának adatairól. A Klubtag nem jogosult más Klubtag forgalmazási adatainak megtekintésére, kivéve, ha ahhoz a másik Klubtag hozzájárul.


5.4 A Klubtag más Klubtag adatait – annak hozzájárulása esetén is – csak saját klubtagságának fennállása alatt, ajánlási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a Kft. által forgalmazott HRI termékek és információk kezelése érdekében használhatja. Más Klubtag adatait köteles bizalmasan kezelni, azokat harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé és nem adhatja át, a klubtagsága megszűnésekor köteles a más Klubtag adatait megsemmisíteni.


5.5 Amennyiben a Tag tagtársai adatait az e fejezetben foglaltaktól eltérő célra, illetőleg módon használja fel, etikai vétséget követ el és ez az Etikai Bizottság eljárását vonja maga után. Amennyiben valaki, akár a klubtagsága fennállása alatt, akár annak megszűnését követően, az általa megismert adatokat jogosulatlanul felhasználja, illetve kezeli (pl. elviszi, átadja, vagy egyéb módon harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi), kártérítési felelősséggel tartozik.


5.6 A Klubtag a Kft.-től a nyilvántartott adatai törlését bármikor kérheti. Ezzel egyidejűleg a klubtagság megszűnik.


6. A klubtagság átruházása, öröklés


6.1 A klubtagság és a regisztrációs szám személyhez kötött, másra nem ruházható át, nem engedményezhető, nem adható biztosítékul, nem terhelhető meg és időlegesen sem engedhető át, a Tag arról harmadik személy felé semmilyen módon nem rendelkezhet. Ezen általános szabály alól a Klub vezetője egyedi eljárás alapján felmentést adhat.


6.2 A Klubtag az összegyűjtött pontjairól a külön megállapodásban foglaltak szerint rendelkezhet.


6.3 A klubtagság és a regisztrációs szám – a klubtagság halálozással történő megszűnése esetén örökölhető, amennyiben a nagykorú örökös a Klub tagjai közé a 3.1 pontban foglaltak szerint belép és az ezzel járó kötelezettségeket írásos nyilatkozatban vállalja. Kiskorú természetes személy öröklése esetén vagy abban az esetben, ha a nagykorú örökös, a klubtagságot nem vállalja, úgy a Klub az örökössel (törvényes képviselőjével) elszámol és az a volt Klubtag regisztrációs számát ezt követően törli.


7. A klubtagság megszűnése, megszüntetése (kizárás)


7.1 A Klubtag a Klubot üzemeltető Kft.-nek elküldött tértivevényes levélben bármikor bejelentheti klubtagsága megszűnését. A Klubot üzemeltető Kft. a bejelentés kézhezvétele hónapjának utolsó napjáig az összegyűjtött pontokkal a külön megállapodásban foglaltak szerint elszámol, és ezzel egyidejűleg a regisztrációs számot és a Klubtag adatait törli a nyilvántartásból.


7.2 Abban az esetben, ha
- a Klubtag a Szabályzatban foglaltakat megszegi;
- a HRI termékek behozatalával, forgalmazásával, a kizárólagos jogokkal visszaél;
- HRI termékeket, vagy a termékismertetőt jogosulatlanul felhasználja (lemásolja azt mások számára jogosulatlanul megismerhetővé teszi);
- a HRI termékkel, a külön megállapodással kapcsolatban valótlan, vagy félrevezető, vagy megtévesztő tájékoztatást ad, vagy
- a Klubot üzemeltető Kft. érdekeit más módon sértő magatartást tanúsít, továbbá,
- ha a jelentkezési lapon, megállapodásban, vagy más okiratban hamis adatokat közöl, vele szemben a Klub etikai eljárást folytat le, mely a legsúlyosabb esetben a klubtagsági jogviszony megszüntetését (kizárás) vonhatja maga után.


7.3 Az etikai eljárást a Klubtaggal szemben az Etikai Eljárási Szabályzat szerint a Klub Etikai Bizottsága folytatja le, majd döntést hoz. Az Etikai Bizottság ülésének időpontjáról a Klubtagot a Klub vezetője az Etikai Bizottság ülését legalább 8 nappal megelőzően írásban értesíti. Az eljárás a Klubtag távollétében is lefolytatható. A döntést az Etikai Bizottság elnöke a megjelent Klubtaggal szóban, továbbá az ülést követő 8 napon belül írásban is közli.


7.4 Kizárás esetén, a kizárásra adó cselekménnyel összefüggésben okozott kárt a Kft. jogosult a Klubtag összegyűjtött pontjai felhasználásának biztosítása helyett beszámítani, és ily módon a még esedékes pontok felhasználhatóságának lehetőségét részben vagy egészben megszüntetni. A Kft. a pontok felhasználhatóságának megszüntetése mellett – amennyiben ez az okozott kárt nem fedezi – a Klubtaggal szembeni igényét polgári peres úton érvényesíti.


8. Vásárlás és a pontok beszámíthatósága


8.1 A Klubtag jogosult a HRI termékeket közvetlenül a Kft.-től kedvezményes áron továbbértékesítésre megvásárolni. A termékvásárlás a Klub székhelyén közvetlenül, vagy postai úton, írásbeli megrendeléssel történik. Mindkét esetben szükséges a Klubtag regisztrációs számának megadása.


8.2 A Klubtagot a külön megállapodás szerint meghatározott számú HRI termék megvásárlásakor a megállapodásban rögzített számú, pont illeti meg, amelynek felhasználása a külön megállapodás szerint történik. Mindemellett a Klubtagot – regisztrációs számára való hivatkozással, a struktúrájába tartozó más Klubtag által megvásárolt HRI termék után további pont illeti meg a külön megállapodásban foglaltak szerint.


8.3 A Klubtag az általa összegyűjtött pontokat a jogosultság kezdetétől számított három hónapig válthatja be, ezt követően az igény elévül. Az így megszerzett és jóváírt, el nem évült pont másra is átruházható.


9. A Klub működésére vonatkozó etikai elvárások


9.1 A Klub működése során felmerülő problémákkal a Klubtag a Klub vezetőjéhez szóban vagy írásban fordulhat.


9.2 A Klubtagnak az Ajánlójához fűződő kapcsolata védelem alatt áll. (Ajánló: az a személy, aki a Klubtaggal a Klub működését és a HRI termékeket megismertette, és akinek az ajánlásával a Klubtag a Klubba bejelentkezett. Ajánlóvonal: a Klubtag Ajánlója, és annak Ajánlója stb., az Ajánlók egymáshoz kapcsolódó láncolata).


9.3 Ajánlóváltás, írásos igény benyújtása mellett, a Klubvezető engedélyével lehetséges. Ilyen esetben a tagsági jogviszony törlésre kerül, és a Tagnak hat hónap elteltével van lehetősége arra, hogy új tagsági számmal regisztrálja magát a Klubban. Új tagként elveszíti korábbi hálózati vonalát és addig megszerzett minősülését is.


10. Vegyes rendelkezések


10.1 A termékek megjelenítése és reklámozása során – ide értve a személyes tapasztalatok másokkal történő megosztását is – tilos a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni. A Klubtagok részére a HRI termékekkel kapcsolatos bármely fogyasztóknak szóló tájékoztatás (hirdetés, reklám, média-nyilatkozat) közzététel szigorúan tilos.


10.2 A Klubtag a HRI termékek ajánlása, - a személyes tapasztalatai másokkal történő megosztása – valamint tevékenysége során különös figyelmet fordít a Kft., a Klub és Tagtársai becsületére, üzleti jó hírére. A tisztességes verseny szabályainak megfelelően a termékek ajánlásakor tilos más termékek becsmérlése.


10.3 A HRI termékekre vonatkozóan a fogyasztóknak szóló kereskedelmi kommunikációt kizárólag a Kft. tehet közzé. A Klubtagoknak szóló kereskedelmi kommunikáció fogyasztók részére nem közölhető.


10.4 A HRI termékek összetételének, formájának és csomagolásának bármely módon történő megváltoztatása tilos, arra kizárólag a Kft. jogosult.


10.5. A Klubtag a HRI termékeket üzletben nem értékesítheti.


10.6 A Klubtag vállalja, hogy a Klubba történő belépését követően szükség szerint rendszeresen részt vesz a termékek ismertetését, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmával kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelő reklámozását és a Klub marketing programját bemutató előadásokon és az ott elhangzottak szerint jár el klubtagsági működése során. A Klubtag felelősséggel tartozik azért, hogy a termékek ismertetett tulajdonságait pontosan és a szakmai gondosságnak megfelelően adja tovább a fogyasztók részére. A termékekre vonatkozóan nyújtott jogsértő, illetve téves információ és félretájékoztatás a Klubból történő kizárást eredményezi, illetve az ilyen magatartás által okozott esetleges kár – ide értve a közigazgatási jogkörben kiszabott bírságot is – megtérítését vonja maga után.


10.7 A klubtagsági tevékenységgel összefüggésben saját honlap vagy más információhordozó közzétételéhez a Kft. előzetes írásos hozzájárulása szükséges, ennek elmulasztása etikai eljárást vonhat maga után. A Klubtag által létrehozott saját honlap elnevezésekor figyelemmel kell lenni a névkizárólagosság és az adott név használatának elsőbbségi szabályaira: az információhordozó, honlap neve, címe nem lehet megtévesztésig hasonló a korábban, más által már használt névvel és a hivatalos vagy automata honlap nevével sem. A Klubtagnak a saját honlap és más információhordozók használata során fokozott figyelemmel kell lennie a Szabályzatban foglaltakra (különösen a fogyasztóknak szóló tájékoztatás esetén, hogy az ne minősüljön megtévesztőnek, és ne ütközzön a betegség megelőző és gyógyító hatást tulajdonító kijelentések és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmába).


10.8 A Szabályzatból eredő jogok és kötelezettségek a magyar jog és az közvetlenül érvényesülő Európai Közösségi jog hatálya alá tartoznak.


10.9 A Klub, a Klubot üzemeltető Kft. és a Klubtag minden vitás kérdés békés úton történő rendezésére törekszik, amennyiben ez nem vezet a jogvita megoldására, a Szabályzat alapján a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékessége áll fenn.